Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Julita Sobczak Kancelaria Biegłych Rewidentów (JSKBR), ul. Strzeszyńska 35/37, Poznań 60-479, e-mail: daneosobowe @ cashflowpopolsku.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją szkoleń.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczył Pan/Pani w kursie lub szkoleniu.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.