Regulamin

1. Organizatorem szkolenia jest Julita Sobczak Kancelaria Biegłych Rewidentów (JSKBR) z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań. NIP 972-056-36-93. Regon 301213830.

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną.

3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją warunków uczestnictwa pomiędzy JSKBR, a firmą lub uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń osób prywatnych) i ma charakter wiążący.

4. Na 7 dni przed terminem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez JSKBR terminie, prosimy o kontakt.

5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty zgodnie z cenami zawartymi w ofercie. Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu (wyjątek stanowią osoby prywatne) i przesłana pocztą tradycyjną, wręczona osobiście lub przesłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku dokonania rezygnacji po tym terminie lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości szkolenia.

7. JSKBR zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Wykładowcy z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne, video podczas szkolenia. Uczestnik wyraża zgodę na publikację tych materiałów w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych JSKBR.

10. Materiały szkoleniowe (w formie papierowej, elektronicznej, audio) przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich (w celach komercyjnych) jest zabronione.